Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení


Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pro případ soudního sporu je sjednána místní příslušnost k Okresnímu soudu v Děčíně, Masarykovo nám. 1, Děčín, PSČ 405 97.


Prodávající:

B.O.S.-Belgická obchodní společnost, a.s., IČ 40229491, se sídlem Děčín I, Karla Čapka 1222/7, PSČ 40502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 173.

Bankovní účty jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (CZK: 2105924030/2700; EUR: 1106002017/1111, BIC BACXCZPPXXX, IBAN SK8911110000001106002017).


Kupující (zákazník):

Kupující (spotřebitel dle občanského zákoníku, popř. podnikatel, týká-li se koupě jeho podnikatelské činnosti) předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím (spotřebitelem) výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující SPOTŘEBITEL je každý člověk, který realizuje nákup mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Kupující PODNIKATEL je každý člověk, který realizuje nákup v rámci vykonávání soustavné výdělečné činnosti za účelem dosažení zisku, na vlastní účet a odpovědnost, popřípadě takovou osobu zastupuje. Taková osoba musí být zapsána v živnostenském či obchodním rejstříku a před zahájením obchodní spolupráce musí prodávajícímu sdělit své identifikační číslo (IČO).


2. Bezpečnost a ochrana informací


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kompletní podmínky o ochraně osobních údajů


3. Objednání zboží


Kupující prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího, popřípadě e-mailem či telefonicky, učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupující jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem (bod 7 těchto všeobecných podmínek), a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem, a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se kupujícím individuální termín dodání, příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží.


V této souvislosti prodávající kupujícího spotřebitele rovněž upozorňuje na znění § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a sděluje, že

    - kupující nenese žádné náklady v souvislosti s elektronickou komunikací na dálku (nese své náklady na poštovné apod.);

    - záloha není zásadně vyžadována, a to s výjimkami dále uvedenými (více viz. bod 4 těchto všeobecných podmínek);

    - kupující má právo od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem (blíže viz. bod 7 těchto všeobecných podmínek);

    - kupující nese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží;

    - kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s tímto zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

    - kupující má právo se v případě stížnosti obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.


Odesláním objednávky kupující souhlasí i s cenou zboží. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné si tuto cenu domluvit s prodávajícím předem (před odesláním objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Zpětná úprava ceny a fakturačních údajů není možná.


4. Platební podmínky


Objednané zboží hradí kupující až při převzetí zboží, a to formou dobírky (v hotovosti) včetně případných vedlejších nákladů (dopravného) dle objednávky. Do doby zaplacení zboží je toto majetkem prodávajícího. V případě objednávky zboží, které není skladem běžně dostupné, u objednávek nad 50.000 Kč vč. DPH, či v jiných odůvodněných případech, může prodávající vyžadovat zaplacení zálohy a to až do výše celkové hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu. V případě kupujícího PODNIKATELE je po vzájemné dohodě možná též úhrada zboží na základě vystavené faktury na bankovní účet prodávajícího uvedený v bodě 1. Tento způsob úhrady zboží může být dočasně omezen, popřípadě trvale zrušen, pokud prodávající eviduje nezaplacené faktury, u kterých je kupující v prodlení s úhradou. Lhůta splatnosti vystavovaných faktur je vždy předmětem vzájemné dohody kupujícího s prodávajícím.


5. Dodací podmínky


Zboží se expeduje ze skladů do 16 hodin každý pracovní den. Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Běžná dodací lhůta u zboží skladem činí 24 hodin na území ČR, resp. 48 hodin na území SR. U ostatního zboží je dodací lhůta individuální, zpravidla do 14 dnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny.

Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím přepravní společnosti PPL, na území SR přepravní společností DHL. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, zejména neporušenost obalů.


6. Odstoupení od kupní smlouvy


Kupující SPOTŘEBITEL má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, v případě dodávky po částech se tato lhůta počítá ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu bosfiltry@bosfiltry.cz, odstoupení lze učinit rovněž vyplnění vzorového formuláře dle občanského zákoníku. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek použití nebo opotřebení, doručit bez zbytečného odkladu na adresu expedičního skladu Folknářská 21, areál ARMEXu, Děčín, PSČ 405 02. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku, přičemž s úhradou na bankovní účet kupující souhlasí. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu). Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu tuto částku nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, nežli bylo vracené zboží předáno zpět, nebo odesláno.

Kupující PODNIKATEL – viz. odstavec 7 těchto podmínek.


7. Reklamační řád


Obecné podmínky reklamace (práva z vadného plnění):


Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud jde o reklamace, tak kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

   a) na e-mailovou adresu provozovatele bosfiltry@bosfiltry.cz

   b) na adresu provozovny prodávajícího Folknářská 21, areál ARMEXu, Děčín, PSČ 405 02

   c) prostřednictvím obchodních zástupců prodávajícího


Povinnosti prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytují v okamžiku převzetí, dle § 2161 a násl. občanského zákoníku. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem a případně telefonicky.


Pravidla pro vracení zboží a reklamace v případě kupujícího PODNIKATELE:

1) Prosté vracení zboží:

    A. v případě, že je důvod k vrácení zboží na straně B.O.S., tzn. že bylo na základě úplných technických údajů dodaných zákazníkem nabídnuto nesprávné zboží, popřípadě zákazník zboží objednal na základě nesprávné informace zveřejněné naším dodavatelem:

        1. pokud je zboží i obal v pořádku:

            a. v případě, že od data prodeje uplynulo 12 měsíců nebo méně, bude vystaven dobropis v plné výši;

            b. v případě, že od data prodeje uplynulo více než 12 měsíců, bude požadavek na vrácení zboží zamítnut.

        2. pokud je zboží a/nebo obal poškozen (popsán, potrhán atp.), ale zboží je plně funkční, postupuje se dle ustanovení 1)A.1.a.-b. s tím, že srážka bude navýšena o 10-20% dle míry poškození zboží a/nebo obalu.

    B. v případě, že je důvod k vrácení zboží na straně zákazníka, tzn. že zákazník buď důvod vrácení zboží neupřesní, nebo i přes upozornění nedodal veškeré technické údaje potřebné k nalezení správného zboží:

        1. v případě že se jedná o běžně prodávané zboží:

            a. pokud je zboží i obal v pořádku:

                I. v případě, že od data prodeje uplynulo 14 dnů nebo méně, bude vystaven dobropis v plné výši;

                II. v případě, že od data prodeje uplynulo 14 dnů až 3 měsíce, bude vystaven dobropis se srážkou 15%;

                III. v případě, že od data prodeje uplynulo 3 až 6 měsíců, bude vystaven dobropis se srážkou 30%;

                IV. v případě, že od data prodeje uplynulo 6 až 12 měsíců, bude vystaven dobropis se srážkou 50%;

                V. v případě, že od data prodeje uplynulo více než 12 měsíců, bude požadavek na vrácení zboží zamítnut.

            b. pokud je zboží a/nebo obal poškozen (popsán, potrhán atp.), ale zboží je plně funkční, postupuje se dle ustanovení 1)B.1.a.I.-V. s tím, že srážka bude navýšena o 10-20% dle míry poškození zboží a/nebo obalu.

        2. v případě že se nejedná o běžně prodávané zboží, není možné toto vrátit. V případě, že zákazník na vrácení zboží přesto trvá, je mu nabídnuta možnost vrácení se srážkou ve výši 50%, popřípadě mohou být na zákazníka přeneseny též náklady na dopravu vráceného zboží dodavateli.

2) Vracení zboží z důvodu vady (reklamace):

    A. v případě že zákazník závadu dostatečně zdokumentuje:

        1. pokud z doložených skutečností jednoznačně vyplývá odpovědnost na straně prodejce, resp. výrobce:

            a. a pokud je jediným požadavkem zákazníka výměna vadného kusu zboží za kus bezvadný, popřípadě vrácení peněz, je reklamace uznána a požadavku zákazníka se vyhoví;

            b. a pokud reklamované zboží způsobilo další škodu na zařízení zákazníka, je reklamace postoupena k vyřízení dodavateli.

        2. pokud z doložených skutečností vyplývá odpovědnost na straně kupujícího např. nesprávným použitím – viz. zejména část 1)B. – bude požadavek na reklamaci zamítnut.

    B. v případě nedostatečné dokumentace bude požadavek na reklamaci zamítnut.


8. Podmínky pro nakupující mimo území ČR


V případě kupujícího PODNIKATELE je tento povinen oznámit své daňové identifikační číslo (DIČ) a stát, ve kterém je jako plátce daně z přidané hodnoty registrován.


Prodávající neodpovídá za proclení zboží k dovozu do jiné země nebo za úhradu cel, daní a jiných poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určené kupujícím. Kupující je povinen zajistit všechny náležitosti související s dovozem zboží, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky.


9. Zpětný odběr zboží

Místem zpětného odběru autobaterií je provozovna Folknářská 21, areál ARMEXu, Děčín, PSČ 405 02.


10. Účinnost

Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem 1. března 2017.